• SUB CATEGORY :
  BEST USE OF SCREENS & DISPLAYS
 • COMPANY ENTERING :
  DENTSU INC., TOKYO
 • TITLE :
  INTERACTIVE LIVE CM
 • BRAND :
  KIRIN TANREI GREEN LABELĀ 
 • ADVERTISER :
  KIRIN BREWERY COMPANY, LIMITED
 • AGENCY :
  DENTSU INC., TOKYO/HAROID INC., TOKYO
 • EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR :
  HIROYUKI ITO
 • CREATIVE DIRECTOR :
  MITSUSHI ABE/RYO KISHI
 • COPYWRITER :
  KOYU NUMATA/KANAKO TSUDA
 • CREATIVE TECHNOLOGIST :
  KAZUYOSHI USUI
 • ACCOUNT DIRECTOR :
  KOJI YAMADA/KIYOYASU ANDO
 • ACCOUNT MANAGER :
  HIROKI OCHI/YU MIYASHITA/KAZUHIRO KUSAYANAGI/SHINTARO TAKEBA
 • ACCOUNT EXECUTIVE :
  KENGO YOSHIZAWA
 • STRATEGIC PLANNING DIRECTOR :
  HIDEAKI HARUTA
 • STRATEGIC PLANNING MANAGER :
  HIROYUKI MATSUYAMA
 • STRATEGIC PLANNER :
  SHUSUKE MORIOKA
 • MEDIA PLANNING DIRECTOR :
  YASUHIRO SHIMADA/YASUHUMI SHINPO
 • AGENCY PRODUCER :
  EIKO SHIMADA
 • FILM PRODUCTION COMPANY :
  AX-ON INC., TOKYO
 • DIRECTOR :
  NORIO FURUTA/SAEKO SAKAI/HIROKI HORANAI
 • CINEMATOGRAPHER :
  SATOSHI KANEKO
 • EXECUTIVE PRODUCER :
  TSUGUHIRO MURATA
 • FILM PRODUCER :
  YOSHIMASA ETO/KOU DEGAWA
 • DENTSU CREATIVE X INC. PRODUCER :
  FUMIYUKI ONO/KAZUHIRO SAITO
 • PRODUCTION MANAGER :
  YUSUKE KIKUCHI